Diyanete Eğitim Programını Düzenleme Yetkisi

Diyanet’in, 'Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarını, okutulacak ders notlarını veya kitaplarını ve yardımcı eğitim materyallerini hazırlama yetkisi tanındı.

Diyanet’in eğitim ‘Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çalışma alanları genişletildi. 

Değişiklik kapsamında genel müdürlüğe 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarını, okutulacak ders notlarını veya kitaplarını ve yardımcı eğitim materyallerini hazırlama yetkisi tanındı.

Yönetmelik değişikliğiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurt içi ve dışında, ihtida (başka bir dinden Müslümanlığa geçmek) ile ilgili faaliyetleri yürütecek, ihtida edenlere yönelik işlemleri takip edecek, bu belgelere ilişkin kayıt tutacak.

Genel Müdürlük, Kuran’ı usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, öğrenilmesine yönelik çalışma yapmak, hafızlık yapmak isteyenler için Kuran kursları ve Kuran eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, kurs ve merkezlerle ilgili işlemler yürütmek gibi görevleri de üstlenecek.

Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açacak, buralarda kalan öğrencilerin giderlerinin karşılanmasını sağlayacak müdürlük, Kuran kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şöyle:

 • Kuran’ın usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, İslami ilimlerin öğrenilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek ve hafızlık yapmak isteyenler için Kuran kursları ile Kuran eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, bu kurs ve merkezlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açmak, buralarda kalan öğrencilerin iaşe ve ibate giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve yurt ve pansiyonlann yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kuran kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarım, okutulacak ders kitaplarım ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacım belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili birimlerle ile işbirliği yapmak.
 • Kuran eğitim merkezleri ile gündüzlü ve yatılı Kuran kursları, yaz Kuran kursları ve camilerde Kuran öğretimi kurslarına ilişkin ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kuran Kurslarında ve Kuran Eğitim Merkezleri’nde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla projeler üretmek, uygulanmasını sağlamak, istatistiki bilgileri derlemek ve değerlendirmek.
 • Hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Örgün eğitime devam eden aynı zamanda hafızlık yapmak ve/veya temel İslami ilimler eğitimi almak isteyen öğrenciler için Kuran eğitim merkezleri açmak ve kurslar düzenlemek, bu merkez ve kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Öğrenciler arasında Kuran’i güzel okuma, anlama, dini bilgiler, hafızlık ve benzeri yarışmalar düzenlemek.
 • Kuran kursları için bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile öğretici ve diğer personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Yurt dışından gelen öğrencilerin Kuran kurslarında eğitilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kuran eğitim merkezlerinin açılacağı yerlerin belirlenmesi ve açılışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kuran eğitim merkezlerinin bina, araç-gereç ve benzeri ihtiyaçları ile personel ihtiyacını tespit etmek, temini için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Kuran eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlere giriş, dönem, bitirme ve diğer sınavları ile ilgili işlemleri yürütmek ve eğitimlerden yararlananlara belge düzenlemek.
 • Kuran okumak, anlamım öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyenler için eğitim ve öğretim programlan hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik hazırlanan programlara uygun ders notlan veya ders kitaplan, yardımcı eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Uygulanan eğitim-öğretim programlan, ders notlan ve diğer eğitim materyallerini geri bildirimler, değişen, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve geliştirmek.
 • Yaygın din eğitimi faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programlanmn geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması hususlannda ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaç halinde hizmet satın almak.
 • Kuran Eğitim ve Öğretimi Kumlunun sekretarya işlerini yürütmek, alman kararlan ilgili birimlere bildirmek.
 • Uygulanan eğitim programlan ve materyalleri ile yapılan faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini ölçmek, değerlendirmek; alan araştırmalan yapmak veya yaptırmak.
 • Uzaktan eğitim uygulamalarını geliştirmek üzere ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle gerekli çalışmalan yapmak.
 • Görev alanıyla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yurt dışında ihtida ile ilgili faaliyetler yürütmek, ihtida edenlere yönelik işlemleri takip etmek ve ihtida belgelerine ilişkin kayıtlan tutmak.”

Kaynak: Bianet