Dersim Belediyesi “Eşitlik Birimi” Kurduğunu Açıkladı

Dersim Belediyesi Kadın Meclisinin aldığı karar doğrultusunda Belediye Meclisi Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, Kasım ayı içerisinde yapılan Belediye Meclis toplantısında “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu”nun “Eşitlik Birimi”ne dönüşmesi için belediye meclisine önerge sunmuştu. Önerge, Belediye Meclisi üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Bu çerçevede; Yerel yönetimin iyileştirilmesine öncülük ederek demokrasi, temel hak ve özgürlükler, sosyal belediyecilik, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarıyla etik ve eşitlikçi bir anlayışla dezavantajlı hale getirilmiş tüm toplumsal kesimlerin belediyenin hizmetlerinden eşit faydalanmasını ve belediyenin insan hakları politikalarını geliştirmeyi amaçlayan eşitlik biriminin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

Bu doğrultuda Eşitlik Birimi’nin Görevleri şöyle:

1) Toplumda kadın, LGBTİ+(lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyler), engelli, sığınmacı ve mülteciler, çocuklar, etnik ve dini azınlıklara gibi çeşitli sosyal gruplara yönelik veri toplamak, hizmet üretmek ve belediye politikalarını yurtdışı ve yurtiçindeki STK’larla işbirliği içinde hazırlamak,

2) Kadın örgütleriyle ortak çalışmalar yürüterek “Kadın Dostu Bir Kent” oluşturulmasına katkıda bulunmak,

3) Belediyemiz personeli arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları planlamak ve yürütmek,

4) Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje

ve çalışmalarına yerleştirilmesi, hizmetlerden eşit yararlanılmasını sağlamak,

5) Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yürütmek,

6) Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yansıtıldığı kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek,

7) Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalan; sosyal ve politik dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti veren Kadın Dayanışma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

8) Dayanışma Merkezlerine başvuran kadınlara gerekli bilgilendirmeleri yaparak rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına ve gerekli hizmetleri almalarına destek olmak,

9) Merkezlere başvuran kadınların ihtiyaçlarını belirleyip bireysel destek planları hazırlamak,

10) Kadına yönelik şiddet, kadın hakları, çocuk ihmal ve istismarı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak,

11) Kadın ve LGBTİ+’larla ilgili özel tarihlerde farkındalık ve etkinlik çalışmaları yapmak,

12) Üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve hak mücadelesi veren derneklerden kişilerin katılımları ile seminer, konferans, panel vb. bilimsel düzeyli çalışmalar yapmak,

13) Kadınların ve LGBTİ+’ların sorunlarım tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapmak ve tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirmek

14) Kadınlara yönelik yaz okulları, kültürel etkinlik, kamplar, gezi ve kültürel etkinlik, programlar, sergiler, kampanyalar ve festivaller düzenlemek,

15) Kadın kütüphanesi ve arşivi oluşturmak,

16) Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,

17) Kadın dayanışma evleri açmak, kadın dayanışma evlerine yönlendirilen kadınlara bu süreçte gerekli rehberlik ve danışma hizmeti vermek, kadın ve çocukların ihtiyaçlarının tespit edilip giderilmesini sağlamak,

18) Dayanışma evinde kalan kadınların güçlenme süreçlerini destekleyerek bağımsız hayata geçebilmeleri için gereken desteği sağlamak (iş ve meslek edindirme, eğitim, ev bulma gibi konularda rehberlik ve danışma hizmeti), can güvenliği riski olan kadın ve çocuklar için güvenlik ve sosyal destek planı yapmak,

19) Kadına yönelik şiddet, kadın haklan, çocuk ihmal ve istismarı, kadın ve aile danışma merkezleri işleyişi vb. konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak,

20) Gizlilik ilkesi göz ardı edilmeden ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

21) İnsan hakları konularında kent sakinlerine yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar organize etmek,

22) Ayrımcılık karşıtı belediyecilik anlayışını görünür kılacak bilinçlendirme kampanyaları geliştirmek,

23) Psikolojik ve cinsel sağlık danışmanlığı verebilecek tıbbi tedbirleri organize etmek,

24) Kamu ve sivil toplum iş birliğinin geliştirilmesine yarar sağlayacak çeşitli fonların ve hibelerin takibini yapmak ve bu fonlara başvurmak.

24) Belediye tarafından gerçekleştirilecek sosyal işlerin, sosyal yardım ihtiyaçlarının ve faaliyetlerinin yıllık planını hazırlamak, iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak.

25) Sorumluluğu altındaki tüm işlerin koordinasyonunu sağlayarak denetlemek.

Eşitlik Biriminin Yetki ve Sorumlulukları:

1) Toplumsal Eşitlik Birimi ilgili müdürlüklerin stratejik plan ve performans programındaki proje ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için yürüttüğü çalışmaların toplumsal eşitlik ilkelerine uygun olup olmadığını takip eder, denetler ve katkı koyar. Toplumsal Eşitlik Birimi ; ilgili müdürlüklere herhangi bir konuda gerekli gördüğünde yazılı olarak görüşünü bildirir ve bu konudaki iyileştirme çalışmalarını izler.

2) İlgili Müdürlüklerde yapılan işleri sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek ve Belediye hizmetlerinin eşitlikçi, katılımcı, demokratik, etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacına uygun olarak yenilikçi projeler üretebilir. Kaynakların doğru kullanılması ve daha fazla insan odaklı hizmet üretebilmek için gelir arttırıcı önlemler alma konusundaki görüşlerini üst yönetime ve ilgili müdürlüklere bildirir.

3) Toplumsal Eşitlik Birimi, geliştirecekleri projeler için, proje konusuyla ilgili diğer ihtisas komisyonlarıyla ortak çalışma grupları oluşturabilir.

4) Toplumsal Eşitlik Birimi, görev alanı ile ilgili konularda Halk Meclisi, Kadın Meclisi, Gençlik ve Öğrenci Meclisi STK, kadın dernekleri, akademik odalarla işbirliği yapar, toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.

5) Toplumsal Eşitlik Birimi, ilgili müdürlüklerin stratejik plandaki konularla ilgili çalışmalarını ve paydaş algılama anketlerini üçer aylık periyodlarla izler, değerlendirir.

6) Toplumsal Eşitlik Birimi , belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunar.

7) Toplumsal Eşitlik Birimi, çalışma alanına giren konular hakkında ilgili müdürlüklerden konuya dair rapor hazırlanmasını isteyebilir.

Kaynak