Munzur Üniversitesi’nden “Öğrenci Affı” Duyurusu

Munzur Üniversitesi, kaydını silenen veya kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptırmayan öğrenciler için duyuru yaptı.

5 Temmuz 2022 öncesi kaydını silenen veya kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptırmayan öğrenciler öğrenci affından yararlanabilecek.

05/07/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanunun 35. Maddesinde belirtilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83. Maddesi hükümleri kapsamında çıkarılan öğrenci affına ilişkin Munzur Üniversitesi duyuru yayımladı.

Munzur Üniversitesi’ne kayıt yapmak isteyen öğrencileri bilgilendiren duyuru şöyle:

05 Temmuz 2022 tarihli 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı kanunun 35’inci maddesi 2547 Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 olarak eklenmiştir. Bu kapsamda;

Üniversitemizden ilişiği kesilen veya ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanıp kesin kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adaylar, söz konusu kanun hükmü kapsamında Üniversitemize başvuru yapabilirler.

Af Başvurusunda İstenen Belgeler:

– Dilekçe

– Adli Sicil Kayıt Belgesi

– Lise Diploması (E Devlet çıktısı olabilir)

– Bir adet vesikalık fotoğraf

– ÖSYM yerleştirme Belgesi (kayıt hakkı kazanıp kesin kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adaylar için)

7417 Sayılı Kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 83. Madde:

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

 Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.